'100% Ủy viên Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nói lên uy tín của Tổng Bí thư'