'Bạn trai trả tiền ăn nhưng tôi là người đã bỏ tiền vào ví anh ấy'