'Cảm ơn Quốc hội đã cấm người uống rượu, bia lái xe'