'Chi 150 tỷ lấy nước sông Hồng làm sạch Tô Lịch khác nào trò chơi'