'Mỗi người dân là 1 chiến sỹ, mỗi khu phố là 1 pháo đài chống dịch'