'Mỹ can thiệp Hong Kong là không cần thiết, không phù hợp'