'Nam Tào' Xuân Bắc được bổ nhiệm chức Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam