'Ngoại bất nhập', đóng cửa cà phê đường tàu từ sáng nay