'Người dùng điện đang phải trả cao hơn giá bình quân...'