'Người ném pháo sáng làm bỏng CĐV là phần tử phá hoại, không phải CĐV Nam Định'