'Nước cờ kép' của Ấn Độ buộc Trung Quốc phải chùn bước trên 2 trận địa nóng