'Qua nửa đời người, tôi mới hiểu thấu giá trị của sự im lặng': Người hiểu chuyện thường là người kiệm lời