'Quê tôi nhiều người cược mạng sống để đi nước ngoài. Ai cũng nói tôi sẽ thành ăn xin'