'Việc thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19 tuân thủ chặt hướng dẫn của WHO'