'Việt Nam thể hiện tầm lãnh đạo mạnh mẽ trong vai trò Chủ tịch ASEAN'