10 ngày nữa mà không có ca Covid-19 mới, Hà Nội tương đối an toàn