11 ca Covid nặng, Việt Nam tuyệt đối không chủ quan