181 học sinh Hà Nam bỏ khai giảng, huyện báo cáo tỉnh giải quyết