190 hũ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 đã được nhân thân nhận diện thành công