2.000 người đi khám sau cháy Rạng Đông, trường học được yêu cầu test thực phẩm