Hai người đầu tiên đủ điều kiện hiến huyết tương điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng