23 tải ma túy gần 800kg vứt lề đường Nghệ An, giá tính gần 600 tỷ