25 năm tiến bộ về vaccine đã bị đại dịch xóa sạch chỉ trong 25 tuần