3 bang của Mỹ kiểm lại phiếu, Donald Trump sẽ ra sao?