3 bang của Mỹ kiểm lại phiếu, Donald Trump 'trút giận' sang Hillary Clinton