4/5 đội còn cơ hội đi tiếp, tuyển Việt Nam khó khăn như thế nào?