4 công trình lịch sử tại châu Âu từng bị 'quỷ lửa' tấn công như Nhà thờ Đức Bà Paris