4 nữ bệnh nhân COVID-19 trở về từ UAE đủ điều kiện công bố khỏi bệnh