40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Nghĩa tình người lính Vị Xuyên