5 sinh viên làm gạch lát hè đường từ nylon rác thải