50 ngày còn lại của nhiệm kỳ, Tổng thống Trump làm gì?