6 cận vệ tháp tùng ông Putin đi vào nhà vệ sinh tại điện Elysée, Pháp

6 cận vệ tháp tùng ông Putin đi vào nhà vệ sinh tại điện Elysée, Pháp

Thời sự