650 nông dân Australia trồng mắc ca theo mô hình hiện đại

Nông dân không ngừng cải thiện cây giống, kỹ thuật trồng đến máy móc thay thế sức người, mỗi năm thu hoạch vựa mắc ca hơn 50.000 tấn.