8 tuổi dũng cảm, nhanh trí dùng sào cứu 2 người khỏi chết đuối