AFC: Cả hai tình huống tranh cãi đều liên quan đến Văn Hậu