Agribank ủng hộ tỉnh Quảng Nam 3 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19