Ai được bắn pháo hoa và được bắn loại nào theo Nghị định mới của Chính phủ?