Doanh thu của Alibaba vẫn tăng 42% dù kinh tế Trung Quốc giảm tốc