Ầm ĩ gọi Hương Giang là 'đàn ông' hay 'gái cong': Chúng ta đang cười sai, vui sai, đùa sai?