Ảnh hưởng bão Tembin, miền Tây bắt đầu có mưa và gió mạnh