BIDV hỗ trợ mạnh khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19