BN483 ở Đà Nẵng không hợp tác khai báo địa chỉ khi nhập viện, 5 tháng qua không liên lạc với gia đình