Thông tin từ tàu Diamond Princess cho thấy việc lây lan của SARS-CoV-2 còn phức tạp