Bác cứ hay đùa dai

Đêm khuya thanh vắng, lại đang ở nghĩa địa mà bác cứ đùa dai thế.

Siêu hài