Bác sĩ điều trị xúc động kể về những giây phút cuối đời của thầy Văn Như Cương