Bác sĩ khùng gặp bệnh nhân max lầy

Không còn từ gì để nói với bác sĩ và ca bệnh khó đỡ này.

Siêu hài