Bài học cho các thánh thích nghịch ngầm

Các thánh nghịch ngầm đôi khi cũng phải lĩnh hậu quả do mình tự gây ra.

Siêu hài