Bản chất tiền ảo Libra và khả năng tác động tới Việt Nam