Ban hành Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, phiên bản 2.0

Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 892/QĐ-BNV, ngày 23-10-2020, về việc ban hành Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, phiên bản 2.0.

Đây là phiên bản được cập nhật, bổ sung, phát triển từ Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Nội vụ, phiên bản 1.0, nhằm phát triển chính phủ điện tử của ngành, hướng tới ngành Nội vụ số, chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Theo Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, phiên bản 2.0, trong giai đoạn 2020-2022, Bộ Nội vụ đặt mục tiêu: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; rút ngắn 30 - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử…

Giai đoạn 2023-2025: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp tục phát triển các hệ thống nền tảng phát triển chính phủ điện tử; nghiên cứu, phát triển các giải pháp kết nối với các hệ thống thông tin của các nước trong khu vực ASEAN cũng như một số nước trên thế giới theo quy định, thông lệ quốc tế…

Theo Hiền Thu/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/982024/ban-hanh-kien-truc-chinh-phu-dien-tu-cua-bo-noi-vu-phien-ban-20

Tags: Bộ Nội  |  phiên bản  |  Chính phủ  |  dịch vụ  |  điện tử  |  bộ nội vụ  |  phát triển  |  trực tuyến  |  hệ thống  |  giải quyết  |  Kiến trúc