Bản tin tổ lái: Chiếc mũ bảo hiểm thần thánh và cú song phi khó hiểu trên đường